Rozwodnik.info - Regulamin
Anonimowa i kompleksowa pomoc
Ostatnia aktualizacja 7 czerwca 2018, czwartek

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ROZWODNIK.INFO

z dnia 25 maja 2018 r.


ZASADY OGÓLNE

 1. Rozwodnik.info jest Serwisem Internetowym, którego Operatorem jest Operators spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, IV p., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666250, NIP 8992811360, REGON 366670949.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z serwisu Rozwodnik.info przez Użytkowników, a także rodzaje usług oraz warunki ich świadczenia drogą elektroniczną przez Operators sp. z o. o. sp. k.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu Rozwodnik.info jest zapoznanie się z Regulaminem, akceptacja wszystkich warunków określonych w tym Regulaminie oraz uiszczenie opłaty po uprzednim dokonaniu Rejestracji w Serwisie.
 4. Serwis jest przeznaczony dla Konsumentów poszukujących kompleksowej wiedzy na temat zagadnień prawa rodzinnego.
 5. Usługi prawne, z których korzysta Użytkownik za pośrednictwem Serwisu, świadczone są przez współpracujący z Operatorem zespół wykwalifikowanych Prawników i Konsultantów.
 6. Komunikacja pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem odbywa się w języku polskim.
 7. Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz unijnego w tym:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  5. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  6. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne,
  7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Rozwodnik.info określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Usług, udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu, utrwalenie lub wydrukowanie,
  2. Rozwodnik.info – jest to serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.rozwodnik.info, administrowany przez Operators sp. z o. o. sp. k., służący do świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego można dokonać rejestracji i korzystać z usług, zwany także Serwisem,
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Usług po zarejestrowaniu się do Serwisu i akceptacji Regulaminu, zwana także Użytkownikiem,
  4. Operator – Operators spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, przedsiębiorca, który świadczy usługi Użytkownikom na podstawie i w ramach Umowy, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, (50-069), NIP 8992811360; REGON 366670949, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666250, reprezentowany przez Operators Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576570, NIP 8943066548, tel. +48 71 72 37 400,
  5. Oparator płatności – PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
  6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonanie płatności,
  7. Usługi – usługi odpłatne, świadczone na odległość przez Operatora na rzecz Użytkownika, określone w pkt. 10 Regulaminu,
  8. Dokument – udostępniony w Serwisie wzór dokumentu w postaci pisma procesowego, umowy, oświadczenia itp.
  9. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna, polegająca na uzupełnieniu danych logowania (Login) w zakresie niezbędnym do dokonania opłaty za korzystanie z Serwisu za pośrednictwem systemu płatności lub wysłanie sms o treści i na numer wskazany przez Operatora na www.rozwodnik.info, zmierzająca do uzyskania dostępu do Serwisu,
  10. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do Rejestracji w Serwisie Rozwodnik.info, którego wypełnienie poprzez wpisanie Loginu w postaci adresu e-mail umożliwia dostęp do bazy wiedzy zlokalizowanej na portalu Rozwodnik.info,
  11. Potwierdzenie Zawarcia Umowy – potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, przesyłane przez Operatora na wskazany przez Użytkowania adres e-mail po dokonaniu przez niego płatności,
  12. Konsultant – prawnik niebędący adwokatem radcą prawnym lub inny specjalista tj. psycholog, mediator, który umożliwia uzyskanie dodatkowych porad a któremu Operator powierza świadczenie Usług,
  13. Prawnik – adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki, aplikant radcowski, któremu Operator powierza świadczenie Usługi.

USŁUGI

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są odpłatne i polegają przede wszystkim na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach odpłatnego dostępu do Serwisu Operator świadczy następujące Usługi:
  1. dostęp do całego Portalu Wiedzy, dotyczącego tematyki prawa rodzinnego, umieszczonego w Serwisie, skatalogowanego w następujących kategoriach: alimenty, apelacja, dzieci, intercyza, kredyty, majątek, pozew, procedura, rozdzielność majątkowa, rozwód, separacja, a także do treści wyroków sądowych oraz aktualnych przepisów prawa,
  2. dostęp do innych usług, które będą świadczone w ramach Serwisu np. z dziedziny psychologii i finansów, których wspólną cecha jest pomoc ze sprawami związanymi z tematyką rodzinną,
  3. możliwość wygenerowania Dokumentu dostępnego w Serwisie,
  4. możliwość zadania dodatkowego pytania z zakresu prawa rodzinnego.
 3. W ramach świadczonych Usług Operator może umożliwić Użytkownikowi kontakt z adwokatem, radcą prawnym oraz innym specjalistą np. z dziedziny psychologii lub finansów, co może być związane z dodatkową odpłatnością. Warunki finansowe Usługi będą każdorazowo przedstawiane Użytkownikowi do akceptacji.
 4. W celu zadania dodatkowego pytania, o którym mowa w pkt. 10 pkt d Regulaminu, niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie po zalogowaniu, zgodnie z widoczną na tym formularzu instrukcją.
 5. W związku z rozwojem Serwisu i sukcesywnym dodawaniu Usług, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu świadczenia Usług.
 6. Usługi są dostępne w następujących pakietach:
  1. Miesięcznym – dostęp do Serwisu na okres 1 miesiąca,
  2. 24h – dostęp do Serwisu na okres 24 godzin.
 7. Operator rozpoczyna świadczenie Usług nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na rachunku bankowym opłaty związanej z korzystaniem z Serwisu.
 8. Operator oświadcza, że wszelkie Dokumenty zawarte w Serwisie są aktualne w chwili ich wygenerowania i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnym nieprawidłowym wypełnieniem Dokumentów.

UMOWA

 1. Korzystanie z Usług odbywa się na podstawie Umowy zawieranej za pomocą środków komunikowania się na odległość poprzez Rejestrację w Serwisie z chwilą dokonania płatności za Usługę.
 2. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie polega na wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego poprzez podanie adresu e-mail (Login), zdefiniowaniu hasła oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności. W celu potwierdzenia danych, po rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłany mail wraz z linkiem aktywacyjnym.
 3. Aktywacja Konta umożliwia użytkownikowi pełny dostęp do sekcji Przepisy, dostęp do bazy wyroków sądowych wydanych przed 2015 rokiem (sekcja Wyroki), bazy dokumentów (sekcja Dokumenty), a dodatkowo do dwóch, wybranych przez Operatora, odpowiedzi z sekcji Pytania i odpowiedzi. Uzyskanie pełnego dostępu do treści serwisu Rozwodnik.info oraz możliwości zadania pytania ekspertowi, następuje poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności.
 4. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie polega na wypełnieniu przez internautę Formularza Rejestracyjnego poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail (Login), zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu a także Polityki Prywatności oraz dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu płatności. Po dokonaniu płatności na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail zostanie wysłany mail aktywacyjny wraz z indywidualnym hasłem dostępu.
 5. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia z zastrzeżeniem prawa odstąpienia od Umowy oraz postanowień pkt 35 Regulaminu.

PŁATNOŚĆ

 1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat za świadczenie Usług Operator określa poniższy Cennik. Cennik dostępny jest również na stronie internetowej www.rozwodnik.info.
Abonament miesięczny Dostęp 24h
Przelewy24 49,00 zł (1,63 zł/24h) 9,84 zł
SmsPremium x 9,84 zł
 1. Płatność za Usługi, opisane w pkt 10 Regulaminu, może odbywać się za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 lub poprzez wysłanie wiadomości smsPremium na numer podany w Serwisie. Płatność za miesięczny dostęp do serwisu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem płatności Przelewy24.
 2. Operator Płatności, za pośrednictwem systemu płatności, udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz wyboru produktu. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego. Użytkownik, po potwierdzeniu formularza płatności w Serwisie, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – przekierowywany na stronę internetową wybranego przez siebie banku. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Operatora Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 3. Realizacja płatności za pośrednictwem usługi smsPremium jest możliwa tylko na terenie Polski i wyłącznie dla polskich operatorów.
 4. W przypadku wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wyższej niż obowiązująca Użytkownika opłata określona zgodnie z Regulaminem lub obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronach Serwisu, Operator zwraca nadwyżkę Użytkownikowi.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie prawa majątkowe do nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na Rozwodnik.info są własnością Operators Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław lub spółka ta jest uprawniona do korzystania z tych dóbr.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Rozwodnik.info trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek korzystanie z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych utworów zawartych na Rozwodnik.info wymaga zgody Operatora. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody Operatora nie wolno zwielokrotniać, udostępniać osobom trzecim nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronach Rozwodnik.info, w całości lub części ani opracowywać podobnej nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego rozpowszechnionego przez Operatora na stronach Rozwodnik.info jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej Operatora.
 3. Wszystkie powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do wszelkich materiałów, które Operator przekazuje, w tym w szczególności – do Dokumentów.

REKLAMACJE, ROZWIĄZANIE UMOWY I WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO USŁUG

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje związane z korzystaniem z serwisu lub dotyczące Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@rozwodnik.info.
 2. Biuro Obsługi Klienta Operators sp. z o. o. sp. k. mieści się we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19.
 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Prawo do Usług wygasa:
  1. w przypadku Pakietu Miesięcznego – po upływie 1 miesiąca od dnia zaksięgowania płatności na koncie Operatora,
  2. w przypadku Pakietu 24h – po upływie 24 h od momentu zaksięgowania płatności na koncie Operatora.
 5. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia Usług, rozwiązania Umowy lub anulowania zamówienia na Usługę płatną w odniesieniu do Użytkowników, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Operatora bądź osób trzecich, a także dopuszczają się działań, które są sprzeczne z prawem, Regulaminem, Umową lub dobrymi obyczajami, albo są z innych względów niedopuszczalne w ocenie Operatora.
 6. Akceptacja Regulaminu oznacza wyraźną zgodę Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia Usług, o których mowa w pkt 10 przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy w myśl art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumentach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozostawionych w rozwodnik.info jest Operators Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław.
 2. Konsument posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z tych praw jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@rozwodnik.info stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska.
 3. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym lub oświadczenie przekazane elektronicznie Konsument wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych uniemożliwi identyfikację Konsumenta, co spowoduje, że świadczenie usług prawniczych będzie niemożliwe.
 5. Konsument ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Operators Sp. z o. o. Sp. k. będzie wykorzystywać udostępnione przez Konsumenta dane osobowe wyłącznie w następujących celach i zakresie:
  1. Dane te będą przetwarzane w celu właściwego realizowania usług na rzecz Konsumenta i nie są profilowane. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz do zlecenia trwałego usunięcia swoich danych z serwisu. Kontaktując się z Operatorem, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w wiadomości elektronicznej bądź w trakcie rozmowy telefonicznej, w zakresie koniecznym do poprawnego zrealizowania usług, skutecznego dokonania sprzedaży oraz zachowania funkcjonalności tego serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak odmowa ich podania uniemożliwia realizację usług na rzecz Konsumenta. Wypełniając formularze Konsument wyraża zgodę i prośbę o przekazywanie pozostawionych danych podmiotom realizującym usługi w ramach rozwodnik.info w tym w szczególności prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
  2. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (w zakresie określonym niniejszym Regulaminem) wyrażona przez Konsumenta obejmuje także te dane, które Konsument podaje w bezpośredniej rozmowie telefonicznej lub pocztą elektroniczną skierowaną do rozwodni.pl.
  3. Niezależnie od powyższych zgód Konsument może zostać poproszony także, aby poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu, wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych, marketingowych i ofert pochodzących od partnerów handlowych Operators.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usług, nie dłużej jednak niż przez okres, po którym przedawnią się związane z tym roszczenia.
 8. Zgodnie z prawem Operator może powierzyć dane osobowe innych podmiotom przetwarzającym dane na jego zlecenie – między innymi: podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją umów, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa – czyli np. sądom czy organom ścigania (tylko wtedy, kiedy takie żądanie jest oparte o stosowną podstawę prawną).
 9. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 10. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.
 11. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia końcowego Użytkownika – Użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika).
 12. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).
 13. Zasady ochrony danych osobowych są również dostępne w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu i są dostępne na stronie internetowej www.rozwodnik.info.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w Serwisie Rozwodnik.info.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W tej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: reklamacje@rozwodnik.info. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy jest równoznacznie z akceptacją wprowadzonych zmian.
 3. Nie stanowią zmiany Regulaminu zmiana danych teleadresowych lub zmiana formy prawnej prowadzonej przez Operatora działalności.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wskazanych w pkt 7.
 5. Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania go w Serwisie.
W serwisie Rozwodnik.info wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Akceptuję