Rozwodnik.info - Strona główna
Anonimowa i kompleksowa pomoc
Gwarancja aktualności treści
Ost. aktualizacja: 2020-02-19 17:02:13

Załóż darmowe konto testowe i uzyskaj dostęp do głównych zasobów Rozwodnik.info!

Dowiedz się bezpłatnie ile kosztuje
i jak długo trwa rozwód.

Korzystaj wyłącznie z aktualnych i zweryfikowanych informacji!

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się

WZORY DOKUMENTÓW

Skorzystaj z bazy gotowych dokumentów
przygotowanych przez zespół prawników!

217
odpowiedzi
16
wzorów dokumentów
10
ekspertów

Wszystko o rozwodach

Sprawdź listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu!

jedyny serwis w Polsce, gdzie znajdują się odpowiedzi na kilkaset pytań.

Wyroki sądowe

Ostatnia aktualizacja 2018-01-03 16:02:17
Wyrok z dnia24 kwietnia 1997 r. II CKN 109/97
Małżonek winny rozkładu pożycia małżeństwa nie może zerwać węzła małżeńskiego, pozostawiając małżonka, który nie ponosi winy w trudnej sytuacji życiowej, a odmowa zgody na rozwód oparta na przekonaniach religijnych nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Wyrok z dnia26 maja 1999 r. III CKN 153/99
Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ustaje w wypadku separacji faktycznej małżonków bezdzietnych bądź małżonków, których dzieci wskutek usamodzielnienia się nie pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie rodzinnym.
Wyrok z dnia26 stycznia 2000 r. III CKN 585/98
Ważnym powodem zniesienia przez sąd wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, obojętne przy tym jest czy zachodzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
Wyrok z dnia28 maja 2014 r. I CSK 330/13
Orzeczenie separacji wiąże ze sobą skutek prawny w postaci ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej. Dlatego też jeżeli orzeczenie państwa obcego odpowiada wydanemu przez sąd polski orzeczeniu o separacji rozdzielność majątkowa może wynikać z orzeczenia państwa obcego.
Wyrok z dnia9 lutego 2007 r. II SA/Lu 1023/06
Jeśli sąd orzekający o rozwodzie nie zobowiązał ojca dziecka do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, to należy przyjąć, że koszty tego utrzymania spoczywają na matce dziecka.
Wyrok z dnia8 grudnia 1998 r. I CKN 817/97
Rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały gdy doświadczenie życiowe uzasadnia wniosek, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.
Wyrok z dnia28 stycznia 2004 r. IV CK 406/02
Nie można przypisać winy małżonkowi w rozkładzie pożycia w przypadku zaistnienia zaburzeń psychicznych, gdy w tym stanie dopuszcza się działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Zaskarżone orzeczenie o winie oznacza zaskarżenie wyroku w całości.
Wyrok z dnia5 grudnia 1997 r. I CKN 597/97
Opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu w okresie ciężkiej choroby męża, nie jest uznawane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego.
Wyrok z dnia13 stycznia 2000 r. II CKN 1070/98
Separacja jest ważnym powodem uzasadniającym ustanowienie rozdzielności majątkowej, gdy uniemożliwia lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólny małżonków.
Wyrok z dnia17 grudnia 2015 r. I ACa 671/15
Sąd nie jest związany żądaniem alimentacyjnym i ma obowiązek z urzędu ustalić wysokość należnych alimentów, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.
Wyrok z dnia18 marca 2015 r. I ACa 5/15
Okolicznością świadczącą o znacznym pogorszeniu sytuacji małżonki jest fakt, że na skutek rozwodu zostaje pozbawiona środków utrzymania dla rodziny i sama musi zabiegać o ich pozyskiwanie.
Wyrok z dnia14 kwietnia 2011 r. IV CSK 460/10
Zawarcie przez małżonków umowy o ustanowieniu rozdzielności nie oznacza automatycznego upadku uprawnienia małżonka do podtrzymywania wcześniej zgłoszonego żądania, opartego na twierdzeniu, że istniały ważne powody ustanowienia rozdzielności i określenie wcześniejszego dnia ustania wspólności.
Wyrok z dnia17 listopada 2000 r. V CKN 1364/00
Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku małżeńskiego tych samych małżonków.
Wyrok z dnia28 września 2000 r. IV CKN 112/00
Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.
Wyrok z dnia10 maja 2000 r. III CKN 881/00
Ochrona interesów dziecka znajduje wyraz zarówno w przepisach prawnych, które dotyczą funkcjonowania małżeństwa jak i regulujących jego rozwiązanie. Konkretyzuje się ona m.in. poprzez zakaz orzekania rozwodu, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.
Wyrok z dnia15 września 1999 r. III CKN 344/98
Udowodnione naruszenie przez jednego z małżonków obowiązku wierności małżeńskiej nie może usprawiedliwiać pominięcia oceny innych zdarzeń, które mogły okazać się istotne przy orzekaniu o winie, decydującej w okolicznościach sprawy o dopuszczalności rozwodu w świetle art. 56 § 3 KRO.
Wyrok z dnia13 czerwca 2000 r. III CKN 260/00
Nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniego dokonania transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą.
Wyrok z dnia26 marca 2003 r. II CK 91/02
Sprawa o rozwód nie ma charakteru sprawy o opróżnienie lokalu. Sąd może dokonać rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu stron oraz na orzeczenie - na żądanie małżonka - eksmisji współmałżonka, jednakże sprawa nie nabiera przez to charakteru sprawy o opróżnienie lokalu.
Wyrok z dnia4 października 2001 r. I CKN 871/00
Stwierdzenie w wyroku rozwodowym winy małżonka w powstaniu rozkładu nie jest konsekwencją określonej oceny dowodów, lecz stanowi wniosek prawny z dokonanych ustaleń, wyrażający zarazem negatywną ocenę jego postępowania, które do tego rozkładu doprowadziło.
Wyrok z dnia20 października 2010 r. III CZP 59/10
Jeżeli małżonkowie pozostają w faktycznej separacji, ustała między nimi wszelka więź i są bezdzietni, bądź ich dzieci są już samodzielne, nie można uznać, że rodzina istnieje. W takiej sytuacji obowiązek małżonka przyczyniania się przybiera postać obowiązku alimentowania drugiego małżonka.
Wyrok z dnia3 grudnia 1999 r. I CKN 312/98
Dążenie powoda do uwolnienia się od obciążeń, jakie sprowadza na niego pozostawanie we wspólności majątkowej samo w sobie nie stanowi zagrożenia interesów życiowych powódki. Nie można bowiem przyjąć, że rozwiązanie małżeństwa oznaczać będzie wyzucie pozwanej z jej uprawnień właścicielskich.
Wyrok z dnia20 czerwca 2013 r. II SA/Go 288/13
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Do takich osób niewątpliwie należą małżonkowie.
Wyrok z dnia26 lutego 2002 r. I CKN 305/01
Ocena, iż za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego musi być uznany motyw odmowy zgody, jeśli jest nim chęć uniemożliwienia zalegalizowania nieformalnego związku współmałżonka, nie odpowiada regułom wynikającym z art. 56 § 3 KRO.
Wyrok z dnia9 listopada 2001 r. I CKN 438/00
Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można - na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy - wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron.
Wyrok z dnia10 maja 2016 r. I ACa 85/16
Nie rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód może mieć miejsce jedynie wówczas gdy zajdą określone okoliczności, jedną z których jest brak zgody na rozwód małżonka niewinnego. Rozwód mógłby być orzeczony jeżeli brak tej zgody można ocenić jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Wyrok z dnia17 grudnia 1999 r. III CKN 850/99
Aspekt ekonomiczny będący następstwem orzeczenia rozwodu i pogarszania się sytuacji dzieci, w tym finansowym kontekście, nie może wyłącznie przesądzać o tym, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.

Aktualne przepisy

Przepisy dotyczące zasad funkcjonowania programu "Rodzina 500+"
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 7 września 2017 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W serwisie Rozwodnik.info wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Akceptuję